PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs nopietni uztveram jūsu privātumu un veicam tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai
nodrošinātu, ka gan mēs, gan mūsu partneri ievēro datu aizsardzības noteikumus.

Šī Privātuma politika pamatojas uz Eiropas Savienības Vispārējo datu aizsardzības regulu
(2016/679), Pacientu tiesību likumu, Ārstniecības likumu.

Kas ir atbildīgs par jūsu personas datu vākšanu
Mēs, “I.Paturskas ģimenes veselibas centrs”, reģ.nr. 40003675996; adrese: Rīga, A.Saharova iela
3a iela 36A, Rīga, LV-1082 (turpmāk – Centrs) esam jūsu personas datu pārzinis, t.i., mēs
nosakām jūsu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, un esam atbildīgi par tā drošību.
Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par jūsu personas datu drošību, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-
pastu paturskas_centrs@inbox.lv vai pa tālruni +371 67817527.

Personas datu vākšanas un izmantošanas nolūki
Pacientu (klientu) apkalpošanas nolūki:
• Medicīnas vai veselības pakalpojuma sniegšana
• Klientu identificēšana veselības pakalpojuma sniegšanā
• Pieraksta nodrošināšana
• Slimības vēstures un izmeklējumu glabāšana un izmantošana
Uzņēmuma darba organizācijas nolūki:
• Norēķinu administrēšana
• Pakalpojuma kvalitātes novērtēšana un plānošana
• Statistikas atskaišu sagatavošana
Mūsu tīmekļa vietnes darbības jomā:
• Vietnes uzturēšana un uzlabošana
• Vietnes informācijas un informācijas sistēmu drošības nodrošināšana
• Vietnes apmeklējumu novērtēšana; novērtēšana, kādus materiālus vietnē interesē tās
lietotājiem

Mēs arī varam izmantot jūsu personas datus tādos gadījumos un veidos, kā to nosaka
piemērojamie
tiesību akti un oficiālo iestāžu pieprasījumi.

Personas datu kategorijas
• Identifikācijas dati – pacienta (klienta) vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzimums;
• Kontaktinformācija – faktiskā dzīvesvietas adrese, darba vieta, tālruņa numurs, e-pasta
adrese;
• Medicīnas informācija – veselības stāvoklis, fizioloģiskie parametri (ķermeņa svars,
augums, citi), slimību vēsture, diagnozi, laboratorijas analīžu rezultāti, citi diagnostikas un
ārstēšanās rezultāti, lietotie un lietojamie medikamenti;
• Dati no sarakstīšanos uz pacientiem, gan papīra formā gan elektroniska formā – jūsu vārds
un/vai uzvārds, e-pasta adrese (ja sazinoties ar e-pasta starpniecību vai starp mūsu vietne),
profila vārds (ja sazinoties ar sociālajiem tīkliem starpniecību), komunikācijas saturs, laiks.

Kad jūs zvanāt mums pa tālruni, mēs ne ierakstam telefona sarunas, nedz zvanītāja vārdu, nedz
telefona numuru un laiku, nedz sarunas saturu.

Juridiskais pamats personas datu apstrādāšanai
Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība veikt profilaktiskās vai
arodmedicīnas nolūkiem, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskās diagnozes
noteikšanai, veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas
nolūkiem (Vispārējās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts).
Personas datu glabāšanas periods

Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk par to apstrādāšanas mērķiem nepieciešamo.
Anonimizētie dati (dati, kurus nevar attiecināt uz konkrētu personu) var glabāt tikai ilgāk
pētnieciskiem vai statistikas mērķiem.
Ja kādi tiesību akti prasa saglabāt jūsu datus ilgāku laiku (piemēram, tiesībaizsardzībai vai
izmeklēšanai), jūsu dati tiek saglabāti šo laiku.
Datu aizsardzības speciālists
Mūsu Centra ir īpaši iecelts darbinieks – datu aizsardzības speciālists, kāds rīkoties ar visiem
datu aizsardzību jautājumiem.

Datu aizsardzības speciālista vārds: Irēna Paturska. Jūs varat sazināties ar viņu pa tālruņu 28452835, pa pastu uz adresi A.Saharova iela 3a, Rīgā,
LV-1082 vai pa e-pastu paturskas_centrs@inbox.lv.
Jūs varat vērsties pie viņu visos jautājumos, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi un šajā
Politikā paredzēto tiesību īstenošanu. Ja jūs gribat, jūs varat sazināties ar viņu anonīmi.
Personas identificēšanas kārtība

Pacienta identificēšanai mēs pieņem oficiālo iestāžu izdotie personu apliecinoši dokumenti,
kuros ir pacienta vārds un uzvārds, foto un personas kods (ja personai tas ir):
• pase;
• personas apliecība (ID katre);
• vadītāja apliecība;
• invalīda apliecība

Gadījumā, kad pacients ir bērns, identificēšanai jāuzrāda gan bērna, gan pavadošā vecāka
personu apliecinoši dokumenti.

Ja bērnam nav personu apliecinoša dokumenta, tad tā vietā
jāuzrāda vecāka pasi ar ierakstu par bērnu vai bērna dzimšanas apliecību. Ja bērns no 14 gadu
vecuma griežas pie mums patstāvīgi, viņam/viņai jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (pase
vai ID karte) vai, ja bērnam šī nav, bērnam jāuzrāda dzimšanas apliecību.

Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datiem
• Jums ir tiesības zināt, kādi dati par jums mums ir, kādi ir šo datu avoti (ja tie nav jūsu
iesniegti), vai tie ir nodoti trešajām pusēm un šo personu vārdus/nosaukumus. Jums ir tiesības
saņemt jūsu datus standarta strukturētā mašīnlasāmā formātā.
• Ja konstatējat, ka kādi dati ir neprecīzi vai trūkst, jūs varat prasīt, lai mēs izlabotu vai
papildinātu datus.
• Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei.
• Jūs var prasīt bloķēt vai dzēst jūsu datus, ja uzskatāt, ka to apstrāde ir nelikumīga vai
nepamatota, vai arī jūs vienkārši vairs nevēlaties, lai tie tiktu apstrādāti.
• Ja uzskatāt, ka jūsu datu aizsardzības tiesības tiek pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību
uzraudzības iestādei.
• Jums ir arī visas pārējās Vispārējā datu aizsardzības regulā un valsts tiesību aktos paredzētas
tiesības.

Lai izmantotu savas tiesības, jums ir jāsazinās ar mums pa e-pastu paturska_centrs@inbox.lv vai
pa pastu uz adresi A.Saharova iela 3a, Rīgā, LV-1082, vai personīgi. Pirms atbildes uz jūsu
pieprasījumu, lai pārliecinātos, ka mēs nenodosim jūsu datus citai personai, mēs varam lūgt jums
sniegt jūsu identitātes pierādījumus.
Mēs varam noraidīt jūsu pieprasījumu tikai tad, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu. Šajā
gadījumā mēs mēģināsim jūs apmierināt, ciktāl mēs drīkstam, piemēram, bloķējot jūsu
informāciju dzēšanas vietā.
Personas, kurām var tikt dota piekļuve jūsu personas datiem
Mēs nenododam jūsu datus trešajām pusēm, izņemot šādus gadījumus:
• Ja jūs devāt mums skaidru un nepārprotamu norādījumu vai piekrišanu darīt šo;
• Ja izmeklējumi tiek veikti laboratorijās – laboratorijām.
• Ja izmeklējumi tiek veikti par valsts līdzekļiem – Nacionālajam veselības dienestam;
• Ja izmeklējumi tiek veikti par apdrošinātāja līdzekļiem – veselības apdrošināšanas
kompānijai;
• Ja izmeklējumu rezultātā tiek konstatētas infekcijas slimības, par kurām normatīvajos
aktos ir uzlikts informēšanas pienākums – Latvijas Slimību profilakses un kontroles
centram un Veselības inspekcijai.
• Mums ir pienākums nodot jūsu personas datus oficiālajām iestādēm likumā paredzētajos
gadījumos, piemēram, kriminālizmeklēšanas nolūkos.
Drošības jautājumi

Mēs ievērojām tehniskie un organizatoriskie datu aizsardzību pasākumi lai nodrošināt jūsu datu
konfidencialitāti. Tostarp, bet ne tikai, mēs izmantojam aizsardzības instrumentus, ierīcēs un
programmās, kurās tiek uzglabāti personas dati, kā arī veicam organizatoriskus pasākumus,
piemēram, piekļuves ierobežošana kartotēkai un arhīvam.
Mūsu vietne izmantošana
Jūs varat apmeklēt mūsu vietni https://paturskasvc.lv/ 

Šajā vietne izmanto sīkdatnes (cookies).
To izmantošanu reglamentē Sīkdatņu politika, kuru var lasīt vietnē.

Scroll to top